Høines, gardsnummer 43, bruksnummer 11 og 12 - det er mitt utgangspunkt.

Historiebloggen til Marit Elisebet Totland
Høines g.nr 43, br.nr 11 er mitt utgangspunkt, bokstavlig talt, siden det var der jeg vokste opp og slet mine barnesko, som farfar flittig lappet og stelte. "Løft føttene når du går!", var hans formaning. Siden jeg er datter til far, Rolf, - med stor historieinteresse og datter til mor, Inga, med stor slektshistorie-interesse, er det helt naturlig at jeg prøver å samle mest mulig av familiens og hjemstedets historie.

Fortiden fasinerer. Levekåra var så annerledes. Det holder det ikke bare å se nærmere på egen gårdshistorie for å forstå fortiden. Perspektivet må utvides. Jeg er derfor på leiting etter alt av interesse som kan fortelles: "Det var en gang.."

lørdag 21. mars 2015

Hyrekontrakt anno 1881Hyrekontrakt
Jeg, Skipper P. Jakobsen, førende Rapid, hjemmehørende i Skudesnes vedgaar paa efternævnte Betingelser at have forhyret nedenstaaende Mandskaber:
Jacob Andersen Vaholmen, Johannes Halvorsen Sandve, Knud Endresen Melhus, Ole Michal Jacobsen
hvilke Mandskaber have at gjøre Teneste i ovennævnte af mig førte Fartøy paa en Reise herfra til Island og tilbage til Hjemstedet, samt under vor Henliggen paa Island at gjøre Tjeneste som Notemandskab med de medbragte Noteredskaber efter mine i deb Anledning givne Bestemmelser og med Forpligtelse til i den Tid de ere under Kommando af de Befalhavende over Noteredskaben samt Waage om han skulde vere tilstede, at vise den samme Hørighet og Lydighet som de ellers skylde mig, det samme gjelder ogsaa under Sildetilvirkning samt Torskefisking om dertil skulle levnes Tid.
Hyren er for Jacob Andersen 11 elleve Kroner ugentlig og ¼ Lod på egen Kost.
Ole Michal Jakobsen, hyre etter Fortjeneste samt fri Kost.
Johannes Halvorsen og Knud Andreas Endresen 8 åtte Kroner ugentlig paa egen Kost samt halv Lod af det opfiskede Kvantum Sild. Hyren tager sin Begyndelse fra Afseilingsdagen og vedvarer til Fartøiet retournerer.

Anm.1  Sildeprisen bliver Kr 8 åtte for stor god Sild og forholdsvis mindre for blandet Sild – ifølge Contrakt mellem Rhederi og Noteeierne – pr Tønde, dog saaledes at 120 Tdr regnes for 100 eller mer Tilgift af 2 % for det paa Island tilslaaede Kvantum.

Anm. 2 For de Mandskabers vedkommende der med fartøi afgaar betydelig senere fra Skudenes, bliver ikke Lod at beregne for den Sild der førend Deres Ankomst til Island maatte vere opfisket og tilvirket, hvorimod om Fartøierne afgaae nogenlunde samtidig og det til Island først ankommende Fartøi alene skulde gjøre Fangst, da bliver dog Lod at dele med de senere ankommende Skibe.

Anm.3  Naar et eller flere Fartøier har erholdt Land og et eller flere bliver tilbage paa Island for yderligere at fiske, da bliver følgende Bestemmelser gjeldende:
  1. De Mandskaber der følger det Island forladende Fartøi faar Lod i Lighed med de der bliver tilbage saa fremt Fartøiet enten oplosser Silden og gaar tilbage til Island eller de følger med til Østersjøen for Sildens  Realiseren – derfor erholde de den almindelige maanedshyre, hvilken Hyre bliver at sammenslaa med de tilbageværendes Lod og derefter delt. Slik Lod bliver også å beregne til Nodebasen.
  2. De Mandskaber der derimot maatte blive afmønstrede ved Hjemkomsten erholde kun Lod af det Sildekvantum der var opfisket og tilvirket da de forlod Island.
Anm. 4 Saa fremt man selv ikke skulde faa Sild eller man af en eller annen Grund vilde kjøbe Last Sild paa Island, da faar Folkene for Tilvirkningen af denne Silden, ¼ Lod i følge den Pris der i herværende Contrakt er stipulert.

Anm. 5 Skulde Forholde indtreffe, der i denne Contrakt ei ere anmerkede, da har Mandskabene at finde sig i de rimelige Bestemmelser som Skipperne og Waage maatte fatte. 

Anm. 6 Berusende Drikke om bord tillates ikke.

So er antagen
Johannes Halvorsen, Knud Endresen og Ole Michal Jacobsen
vedgaar at være bleven bekjentgjort med Søfartsloven §111 og lover i ingen Maade at overtrede samme, fremdeles tilstaa at have antaget denne Contrakt og forbinde os til at opfylde de Pligter, som med Hensyn til denne vor Stilling paaligger os, samt ikke i Fartøiet at medtage nogen Varesort for dermed at begaae Smugleri. Vi erkjende ligeledes at være bleven gjort bekjendt med de Regler angaaende Forhyring som indeholdes i Lov om Søfart af 24. Marts 1860 §29.
I øvrigt underkaste vi os paa begge Sider de gjældende Love og Søordninger.
Mandskabet erholder fuld Lod af det opfiskede Kvantum Torsk. (tydelig påskrevet senere)

Skudesneshavn den …. Juni 1881
Underkrevet av Skipper Jakobsen, mannskapet og Attestert av E Kjeldsen